15
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(19:12 ngày 29-11-2022)

  (Ia H'Rung,Minh Lương,Đasiat,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Tà Niết,Chư Prông,Xím Vàng,Sông Lô 6,Nậm Cắt,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 4,Minh Lượng Thượng,Đăk Ter 1,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Ngòi Xan 1,Ia Grai 1,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Suối Mu,Nho Quế 2,Nậm Tha 5,Đắk Lô,Bảo Lộc,Hòa Bình,Quảng Tín,Nậm Đông 3,Sông Chảy 5,Chiềng Muôn,Đăk Rung,Nậm Pia,Nậm Công 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(19:12 ngày 29-11-2022)

  Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(An Khê),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(19:12 ngày 29-11-2022)

  Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(18:44 ngày 29-11-2022)

  (Ia H'Rung,Minh Lương,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Tà Niết,Đasiat,Chư Prông,Sông Lô 6,Nậm Cắt,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 4,Minh Lượng Thượng,Đăk Ter 1,Nậm Mu,Khao Mang Thượng,Đăk Srông 2,Ia Grai 1,Ngòi Xan 1,Xỏong Con,Suối Mu,Bảo Lộc,Nho Quế 2,Nậm Tha 5,Đắk Lô,Hòa Bình,Quảng Tín,Sông Chảy 5,Nậm Đông 3,Chiềng Muôn,Đăk Rung,Nậm Pia,Nậm Công 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(18:44 ngày 29-11-2022)

  Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(18:44 ngày 29-11-2022)

  Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ đang xả(18:13 ngày 29-11-2022)

  Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(An Khê),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Hồ vượt mức(18:13 ngày 29-11-2022)

  (Ia H'Rung,Minh Lương,Chư Prông,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Tà Niết,Đasiat,Xím Vàng,Sông Lô 6,Nậm Cắt,Minh Lượng Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 4,Đăk Ter 1,Nậm Mu,Đăk Srông 2,Ia Grai 1,Ngòi Xan 1,Xỏong Con,Khao Mang Thượng,Suối Mu,Hòa Bình,Quảng Tín,Sông Chảy 5,Nậm Đông 3,Chiềng Muôn,Bảo Lộc,Nho Quế 2,Nậm Tha 5,Đắk Lô,Đăk Rung,Nậm Pia,Nậm Công 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A)

 • Mực nước(18:13 ngày 29-11-2022)

  Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(17:44 ngày 29-11-2022)

  (Ia H'Rung,Minh Lương,Tà Niết,Đasiat,Chư Prông,Xím Vàng,Sông Lô 6,Nậm Cắt,Minh Lượng Thượng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 4,Đăk Ter 1,Ia Grai 2,Nậm Mu,Đăk Srông 2,Ia Grai 1,Đak Psi 2B,Ngòi Xan 1,Khao Mang Thượng,Xỏong Con,Suối Mu,Sông Chảy 5,Nậm Đông 3,Hòa Bình,Quảng Tín,Chiềng Muôn,Bảo Lộc,Nho Quế 2,Nậm Tha 5,Đắk Lô,Đăk Rung,Nậm Pia,Nậm Công 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(17:44 ngày 29-11-2022)

  Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(An Khê),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(17:44 ngày 29-11-2022)

  Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 • Hồ vượt mức(17:13 ngày 29-11-2022)

  (Ia H'Rung,Chư Prông,Minh Lương,Tà Niết,Đasiat,Xím Vàng,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Lô 4,Đăk Ter 1,Nậm Mu,Đăk Srông 2,Ia Grai 1,Ngòi Xan 1,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Khao Mang Thượng,Xỏong Con,Suối Mu,Sông Chảy 5,Sông Lô 6,Nậm Cắt,Minh Lượng Thượng,Nậm Đông 3,Hòa Bình,Quảng Tín,Chiềng Muôn,Bảo Lộc,Nho Quế 2,Nậm Tha 5,Đắk Lô,Đăk Rung,Nậm Pia,Nậm Công 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(17:13 ngày 29-11-2022)

  Bình Định(Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(An Khê),Đắk Lắk(Krông Năng),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(17:13 ngày 29-11-2022)

  Tân An-Vàm Cỏ Tây(BĐ1),Ba Lạt-Hồng(BĐ1),Vị Thanh-Xà No(BĐ1),Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2),Cà Mau-Gành Hào(BĐ3)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin