15
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(07:01 ngày 05-10-2022)

  (Nậm Cắt,Khao Mang Thượng,Tà Làng,Quảng Tín,Ia Púch 3,Nho Quế 2,Nậm Pia,Ngòi Xan 1,Nậm Công 3,Suối Chăn 2,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Ia Đrăng 1,Tà Niết,Lao Chải,Nậm Đông 3,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đasiat,Sông Chảy 5,Đak Psi 2B,Đắk Lô,Sông Lô 6,Nậm Tha 5,Đăk Ter 1,Sông Lô 4,Ia Grai 1,Ia Grai 2,Chư Prông,Minh Lương,Ia H'Rung,Xỏong Con,Suối Sập 3,Suối Mu,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Bảo Lộc,Đăk Rung,Đắk Nông 2,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(07:00 ngày 05-10-2022)

  Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương,Hàm Thuận),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A,Sê San 4,An Khê,Sê San 3A),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Quảng Nam(A Vương,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,Sông Bung 2),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Srêpôk 4,Buôn Tua Srah,Buôn Kuop,Srepok 3),Hà Tĩnh(Hố Hô)

 • Mực nước(07:00 ngày 05-10-2022)

  Dừa-Lam(BĐ1),Nam Đàn-Lam(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Yên Thượng-Lam(BĐ1),Chợ Tràng-Cả(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(06:31 ngày 05-10-2022)

  (Nậm Cắt,Khao Mang Thượng,Ia Púch 3,Nho Quế 2,Tà Làng,Quảng Tín,Nậm Pia,Ngòi Xan 1,Nậm Công 3,Suối Chăn 2,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Ia Đrăng 1,Tà Niết,Lao Chải,Nậm Đông 3,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Đak Psi 2B,Đắk Lô,Đasiat,Sông Chảy 5,Sông Lô 4,Ia Grai 1,Ia Grai 2,Sông Lô 6,Minh Lương,Nậm Tha 5,Đăk Ter 1,Ia H'Rung,Xỏong Con,Chư Prông,Suối Sập 3,Suối Mu,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Bảo Lộc,Đăk Rung,Đắk Nông 2,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(06:31 ngày 05-10-2022)

  Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A,Sê San 4,An Khê,Sê San 3A),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương,Hàm Thuận),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Quảng Nam(A Vương,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,Sông Bung 2),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Buôn Tua Srah,Srêpôk 4,Buôn Kuop,Srepok 3),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Hà Tĩnh(Hố Hô)

 • Mực nước(06:31 ngày 05-10-2022)

  Dừa-Lam(BĐ1),Nam Đàn-Lam(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Yên Thượng-Lam(BĐ1),Chợ Tràng-Cả(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(06:01 ngày 05-10-2022)

  (Tà Làng,Quảng Tín,Khao Mang Thượng,Nậm Cắt,Ia Púch 3,Nho Quế 2,Nậm Pia,Ngòi Xan 1,Nậm Công 3,Suối Chăn 2,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Nậm Đông 3,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Đrăng 1,Lao Chải,Tà Niết,Đak Psi 2B,Đắk Lô,Sông Lô 4,Ia Grai 1,Đasiat,Sông Chảy 5,Ia Grai 2,Ia H'Rung,Xỏong Con,Chư Prông,Sông Lô 6,Nậm Tha 5,Đăk Ter 1,Suối Sập 3,Minh Lương,Suối Mu,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Bảo Lộc,Đăk Rung,Đắk Nông 2,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A)

 • Hồ đang xả(06:01 ngày 05-10-2022)

  Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Gia Lai(Sê San 4A,Sê San 4,An Khê,Sê San 3A),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương,Hàm Thuận),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Quảng Nam(A Vương,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,Sông Bung 2),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Đắc Lắk(Buôn Tua Srah,Srêpôk 4,Buôn Kuop,Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Hà Tĩnh(Hố Hô)

 • Mực nước(06:01 ngày 05-10-2022)

  Dừa-Lam(BĐ1),Nam Đàn-Lam(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Yên Thượng-Lam(BĐ1),Chợ Tràng-Cả(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(05:30 ngày 05-10-2022)

  Gia Lai(Sê San 4A),(Tà Làng,Quảng Tín,Nho Quế 2,Khao Mang Thượng,Nậm Cắt,Nậm Pia,Lao Chải,Ia Púch 3,Ngòi Xan 1,Nậm Công 3,Suối Chăn 2,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Nậm Đông 3,Đắk Lô,Sông Lô 4,Ia Grai 1,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Đrăng 1,Tà Niết,Đak Psi 2B,Đasiat,Ia H'Rung,Chư Prông,Xỏong Con,Đăk Ter 1,Sông Chảy 5,Ia Grai 2,Sông Lô 6,Nậm Tha 5,Suối Sập 3,Minh Lương,Suối Mu,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Bảo Lộc,Đăk Rung,Đắk Nông 2,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(05:30 ngày 05-10-2022)

  Gia Lai(Sê San 4A,Sê San 4,An Khê,Sê San 3A),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương,Hàm Thuận),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Quảng Nam(A Vương,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,Sông Bung 2),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Đắc Lắk(Buôn Tua Srah,Srêpôk 4,Buôn Kuop,Srepok 3),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Hà Tĩnh(Hố Hô)

 • Mực nước(05:30 ngày 05-10-2022)

  Dừa-Lam(BĐ1),Nam Đàn-Lam(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Yên Thượng-Lam(BĐ1),Chợ Tràng-Cả(BĐ1)

 • Hồ vượt mức(05:06 ngày 05-10-2022)

  Gia Lai(Sê San 4A),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),(Nho Quế 2,Khao Mang Thượng,Nậm Cắt,Nậm Pia,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Quảng Tín,Nậm Đông 3,Ia Púch 3,Ngòi Xan 1,Nậm Công 3,Đắk Lô,Sông Lô 4,Ia Grai 1,Nậm Mu,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Đrăng 1,Tà Niết,Đak Psi 2B,Đasiat,Ia H'Rung,Chư Prông,Xỏong Con,Đăk Ter 1,Sông Chảy 5,Ia Grai 2,Sông Lô 6,Nậm Tha 5,Suối Sập 3,Minh Lương,Suối Mu,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Bảo Lộc,Đăk Rung,Đắk Nông 2,Xím Vàng,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3)

 • Hồ đang xả(05:06 ngày 05-10-2022)

  Gia Lai(Sê San 4A,Sê San 4,An Khê,Sê San 3A),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đại Ninh,Đơn Dương,Hàm Thuận),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ),Quảng Nam(A Vương,Đăk Mi 4,Sông Tranh 2,Sông Bung 4,Sông Bung 2),Kom Tum(Ialy,Pleikrông,Sê San 3),Bình Phước(Srok Phu Miêng),Đắc Lắk(Buôn Tua Srah,Srêpôk 4,Buôn Kuop,Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Nghệ An(Thủy điện Khe Bố),Hà Tĩnh(Hố Hô)

 • Mực nước(05:06 ngày 05-10-2022)

  Dừa-Lam(BĐ1),Nam Đàn-Lam(BĐ1),Cửa Đạt-Chu(BĐ1),Yên Thượng-Lam(BĐ1),Chợ Tràng-Cả(BĐ1)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin